top of page

Działki pod budownictwo wielorodzinne

4,7ha

Oferujemy na sprzedaż tereny pod budownictwo mieszkaniowe położone w Rekowie Górnym ( powiat pucki, województwo pomorskie).

Obowiązujące dla tego obszaru zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na zabudowę mieszkalną jednorodzinną,

wielorodzinną (do 12 mieszkań w jednym budynku mieszkalnym wielorodzinnym) oraz usługową (w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 500 m2)

MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY

Zabudowa
wielorodzinna

(do 12 mieszkań w jednym budynku mieszkalnym wielorodzinnym) wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania dojściami, dojazdami, miejscami parkingowymi, zielenią, obiektami budowlanymi, budynkiem dozoru, urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi, infrastrukturą techniczną; dopuszcza się: garaże zbiorowe w podpiwniczeniu budynków, funkcje usługową w parterach budynków w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dopuszczalny zakres usług: usługi handlu, usługi biurowe, gabinety lekarskie i pokrewne, pracownie wolnych zawodów, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, itp.); pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami funkcji usługowych, muszą spełniać wymogi norm obowiązujących dla funkcji chronionych; wyklucza się garaże wolnostojące

Zabudowa
jednorodzinna

wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania dojściami, dojazdami, miejscami parkingowymi, zielenią, obiektami budowlanymi, budynkiem dozoru, urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi, infrastrukturą techniczną; dopuszcza się: garaże wbudowane, garaże wolnostojące, funkcje usługową w parterach budynków (do 30% powierzchni całkowitej budynków), dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, gabinety lekarskie i pokrewne, pracownie wolnych zawodów, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, itp.); pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami funkcji usługowych, muszą spełniać wymogi norm obowiązujących dla funkcji chronionych; budynki mieszkalne mogą być zlokalizowane jako wolnostojące, bliźniacze, grupowe; wyklucza się budynki gospodarcze; dopuszcza się garaże wolnostojące; garaże mogą być usytuowane jako wolnostojące  lub na granicy działki budowlanej jeśli przylegają do budynku o tej samej funkcji zlokalizowanego na działce budowlanej, do której budynek przylega

Zabudowa
usługowa

wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania dojściami, dojazdami, miejscami parkingowymi, zielenią, obiektami budowlanymi, budynkiem dozoru, urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi, infrastrukturą techniczną; dopuszcza się: garaże wbudowane, garaże wolnostojące, funkcje usługową w parterach budynków (do 30% powierzchni całkowitej budynków), dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, gabinety lekarskie i pokrewne, pracownie wolnych zawodów, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, itp.); pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami funkcji usługowych, muszą spełniać wymogi norm obowiązujących dla funkcji chronionych; budynki mieszkalne mogą być zlokalizowane jako wolnostojące, bliźniacze, grupowe; wyklucza się budynki gospodarcze; dopuszcza się garaże wolnostojące; garaże mogą być usytuowane jako wolnostojące lub na granicy działki budowlanej jeśli przylegają do budynku o tej samej funkcji zlokalizowanego na działce budowlanej, do której budynek przylega

Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu

Intensywność zabudowy: minimalna nie ustala się, maksymalna do 1,20. Wskaźnik zabudowy: minimalny nie ustala się; maksymalny do 0,30; powierzchnia biologicznie czynna: dla zabudowy mieszkaniowej minimum 30% powierzchni działki budowlanej; dla zabudowy usługowej minimum 20% powierzchni działki budowlanej. Wysokość budynków: maksymalna do 12m; do 3 kondygnacji nadziemnych, dopuszczona jedna kondygnacja podziemna. Gabaryty budynków: powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego maksymalnie do 500m, powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego maksymalnie do 250m, powierzchnia zabudowy garażu maksymalnie do 60m, powierzchnia zabudowy budynku usługowego, magazynowego maksymalnie do 800m. Geometria dachu: dla budynków o dwóch kondygnacjach nadziemnych - dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 30° do 40°, dla budynków o wysokości powyżej 2 kondygnacji dachy dwuspadowe o kącie nachylenia w przedziale od 30° do 35°.

PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA ZABUDOWY
Rekowo Górne 04
Rekowo Górne 03
Rekowo Górne 02
Rekowo Górne 01
Zabudowa
Wizualizacja
Działki
PODZIAŁ GEODEZYJNY
POWIERZCHNIE DZIAŁEK
ISTNIEJĄCE DZIAŁKI BUDOWLANE

DZIAŁKA NR 40/17 - 3391m²

DZIAŁKA NR 40/19 - 9211m²

DZIAŁKA NR 40/21 - 6068m²

DZIAŁKA NR 40/22 - 3033m²

DZIAŁKA NR 40/24 - 4150m²

DZIAŁKA NR 40/25 - 6054m²

DZIAŁKA NR 40/26 - 1018m²

DZIAŁKA NR 40/27 - 1016m²

DZIAŁKA NR 40/28 - 1058m²

DZIAŁKA NR 40/29 - 1092m²

DZIAŁKA NR 40/30 - 1091m²

DZIAŁKA NR 40/31 - 1080m²

DZIAŁKA NR 40/32 - 1069m²

DZIAŁKA NR 40/33 - 1001m²

MOŻLIWE ŁĄCZENIE DZIAŁEK

GRUPA 1.MU

DZIAŁKA NR 40/24 - 4150m²

DZIAŁKA NR 40/25 - 6054m²

DZIAŁKA NR 40/26 - 1018m²

DZIAŁKA NR 40/27 - 1016m²

DZIAŁKA NR 40/28 - 1058m²

DZIAŁKA NR 40/29 - 1092m²

DZIAŁKA NR 40/30 - 1091m²

DZIAŁKA NR 40/31 - 1080m²

DZIAŁKA NR 40/32 - 1069m²

DZIAŁKA NR 40/33 - 1001m²

ORAZ CZĘŚĆ

DZIAŁKI NR 40/20

RAZEM - 2,04ha

GRUPA 2.MU

DZIAŁKA NR 40/17 - 3391m²

DZIAŁKA NR 40/19 - 9211m²

DZIAŁKA NR 40/21 - 6068m²

DZIAŁKA NR 40/22 - 3033m²

DZIAŁKA NR 40/18 - 1424m²

ORAZ CZĘŚĆ

DZIAŁKI NR 40/20

RAZEM - 2,49ha

CENY ZA 1m² TERENU

DLA TERENÓW O POWIERZCHNI DO 1100m² CENA ZA 1m² WYNOSI

299 PLN + PODATEK VAT

DLA TERENÓW O POWIERZCHNI POWYŻEJ 1100m² 

CENA DO UZGODNIENIA

GMaps
Kontakt

NAPISZ DO NAS

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Napisz do nas
bottom of page